Polityka Środowiskowa

Od ponad 50 lat nieustannie doskonalimy technologię produkcji uszczelnień. Ważnym elementem rozwoju technologicznego jest jednoczesna dbałość o stan środowiska naturalnego. Postęp nie może odbywać się kosztem jakości naszego otoczenia i właśnie dlatego od 1998 roku wprowadziliśmy produkcję wyrobów całkowicie pozbawionych azbestu, stwarzając tym samym bezpieczne warunki pracy zarówno dla naszych pracowników jak również użytkowników uszczelnień. Odzysk surowców wykorzystywanych do produkcji oraz świadoma gospodarka odpadami jest nieodzowną częścią naszego sytemu produkcji. Dzięki temu nasza firma od wielu lat stosuje system zarządzania środowiskowego w zakresie produkcji i sprzedaży uszczelnień.

 

 

Gambit Lubawka Sp. z o. o od wielu lat podejmuje i realizuje w sposób ciągły zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Tam gdzie tylko jest to możliwe staramy się zwiększyć pozytywne odziaływanie na środowisko poprzez następujące działania:

 • Sprostanie wszystkim obowiązującym wymogom prawnym oraz wymaganiom wszystkich zainteresowanych  stron w tym klientom, dostawcom oraz społeczności lokalnej.
 • Maksymalne ograniczenie zużycia wody do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych poprzez instalację wodomierzy i ciągłą kontrolę zużycia wody.
 • Ograniczenie ilości ścieków dzięki stopniowemu wdrażaniu układów zamkniętych w instalacjach produkcyjnych, gdzie niezbędnym elementem jest woda.
 • Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
 • Ograniczenie zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych emitowanych do atmosfery.
 • W miarę możliwości zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń zamiast unieszkodliwiania ich w późniejszym etapie.
 • Informowanie klientów, pracowników oraz społeczności lokalnej o wpływie na środowisko naszych wyrobów i podjętych działaniach.
 • Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego wg normy (PN-EN) ISO 14001:2015 pozwala nam na ciągłą optymalizację procesów produkcyjnych z punku widzenia minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Dzięki podejmowanym działaniom i prowadzonej polityce środowiskowej możliwe jest osiągnięcie między innymi:

 • konkurencyjności ,
 • obniżenie kosztów,
 • poprawa funkcjonowania Spółki,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii,
 • oraz korzyści ekologiczne. 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo naszej Spółki z centrum miasta Lubawki spoczywają na nas działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo znajdujących się w pobliżu mieszkańców. Stąd od wielu lat prowadzimy politykę w zakresie ochrony środowiska jak również ochrony przeciwpożarowej. Naszym celem jest aby prowadzona działalność gospodarcza nie była uciążliwa dla mieszkańców Lubawki.