FAQ

Czy informacja katalogowa o pracy płyty uszczelkarskiej GAMBIT AF-400 do 12 MPa gwarantuje, że wszystkie uszczelki z niej wykrojone mogą pracować do takiego ciśnienia?

(EN) Does the catalog information on the operation of the GAMBIT AF-400 gasket sheet up to 12 MPa guarantee that all gaskets cut out of it can work up to such a pressure?

Niestety nie. Informacja ta mówi jedynie, że w warunkach optymalnych płyta ta zachowuje szczelność do deklarowanego ciśnienia. Lokalne warunki pracy, sposób montażu czy zastosowany typ kołnierzy mogą  wpłynąć na znaczne obniżenie dopuszczalnego ciśnienia. W wypadkach wątpliwych decyzję należy podjąć po przeliczeniu jednej z dopuszczonych procedur obliczeniowych. Program do obliczeń wg EN 1591 wraz z potrzebnymi współczynnikami obliczeniowymi jest dostępny nieodpłatnie na naszej stronie internetowej: https://gambitgl.pl/badania-i-rozwoj/wspolczynniki-obliczeniowe

Unfortunately not. This information only says that in optimal conditions the gasket sheet remains tight to the declared pressure. Local operating conditions, mounting method or type of flanges used may significantly reduce the allowable pressure. In cases of doubt, the decision should be made after recalculating one of the permitted calculation procedures. The program for calculations according to EN 1591 along with the necessary calculation factors is available free of charge on our website: https://gambitgl.pl/en/research-development/calculation-coefficients .

Czy są pompowe szczeliwa dławnicowe pozwalające na „bezwyciekową” pracę dławnicy?

(EN) Are there any pump gland packings that allow for "leak-free" operation of the stuffing box?

Zgodnie z wytycznymi ESA dławnice pomp powinny pracować z tzw. wyciekiem kroplowym. Obniża on współczynnik tarcia szczeliwa o wał oraz odprowadza ciepło ze strefy tarcia. Wyjątkowo zastosowanie szczeliwa o dużej odporności termicznej, niskim współczynniku tarcia i dobrym przewodnictwie cieplnym do zastosowań niskoparametrowych pozwala na pracę bez wycieku kroplowego.

According to the ESA guidelines, pump stuffing boxes should work with the so-called drip leak. It reduces the coefficient of friction between the packing and the shaft and removes heat from the friction zone. The unique use of a sealant with high thermal resistance, low coefficient of friction and good thermal conductivity for low-parameter applications allows operation without drip leakage.

Czy bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii Gambit AF przeznaczone do pracy w olejach można stosować do roztworów wodnych?

(EN) Can asbestos-free gasket sheets of the Gambit AF series intended for use in oils be used for aqueous solutions?

Płyty uszczelkarskie olejoodporne spajane są kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym o zwiększonej odporności na oleje i paliwa. Nie oznacza to jednak, że są mniej odporne na wodne roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Szczegóły dla każdego typu płyty uszczelkarskiej produkowanej przez GAMBIT zawarte są w kartach katalogowych zawartych na stronach produktów oraz zbiorczo na stronie - https://gambitgl.pl/tabela-odpornosci-chemicznej-plyt-uszczelkarskich-gambit

Oil-resistant gasket sheets are bonded with acrylonitrile-butadiene rubber with increased resistance to oils and fuels. This does not mean, however, that they are less resistant to water solutions of salts, weak acids and bases. Details for each type of gasket sheet produced by GAMBIT are included in the catalog cards contained on the product pages and collectively on the website - https://gambitgl.pl/en/node/6

Taśmy i sznury glinokrzemianowe po podgrzaniu dymią. Czy można je dalej stosować jako termoizolację.

(EN) Alumino-silicate ropes and sealants. Can they still be used as thermal insulation?

Ze względów technologicznych w trakcie procesu produkcji wprowadzane jest do przędzy max. 20 % celulozy. W pierwszym okresie pracy musi ona ulec wypaleniu. Po wypaleniu całej celulozy proces kończy się.  Gotowy wyrób termoizolacyjny nie traci swych właściwości.

For technological reasons, a maximum of 20% of cellulose is inserted into the yarn during the production process. In the first period of work, it must burn out. Once all the cellulose has been burned off, the process ends. The finished thermal insulation product does not lose its properties.

Czy w wysokich temperaturach lepiej stosować jako szczeliwa statyczne szczeliwa grafitowe czy glinokrzemianowe?

(EN) Is it better to use static, graphite or aluminosilicate sealants at high temperatures?

Wszystko zależy od warunków pracy. Grafit lepiej zachowuje się w środowisku redukcyjnym, a ceramika biodegradowalna w utleniającym. Grafit gwarantuje wyższą szczelność od ceramiki, ale za to niższą sprężystość.

It all depends on the working conditions. Graphite behaves better in a reducing environment, and biodegradable ceramics in an oxidizing one. Graphite guarantees higher tightness than ceramics, but lower elasticity.