NOTA PRAWNA

ZASADY OGÓLNE

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego zgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszymi

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

Gambit  zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach
podania nieprawdziwych danych osobowych,
udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w serwisie informacji i
tekstów, jak i w stosunku do operatora serwisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

Gambit oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Gambit nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Gambit nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

Gambit nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.

Gambit nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.