ZAKUP I MONTAŻ KALANDRA / PURCHASE AND INSTALLATION OF CALENDER

Gambit Lubawka Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach:
           Osi priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”
           Działania nr 1.5 „Rozwój produktów  i usług w MŚP”
           Podziałania nr 1.5.2 „Rozwój produktów  i usług w MŚP-ZIT AW
           Schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”
           Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Tytuł projektu:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płyt uszczelkarskich nowego typu metodą kalandrowania”

 

Wartość całkowita projektu:
3 690 000,00 PLN (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

Dofinansowanie projektu:
1 050 000, 00 PLN (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

Procent dofinansowania:
35

 

Okres realizacji projektu
01/09/2016 do 31/12/2017