OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1.Warunki podstawowe

Niniejsze warunki sprzedaży (dalej „OWS" Gambit) mają zastosowanie do każdej oferty oraz przyjętego zamówienia jak również każdej wysyłki zrealizowanej przez Sprzedającego. Odnoszą się również do przyszłych stosunków biznesowych z każdą stroną składającą zamówienie. Warunki inne niż niniejsze, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie lub w jakikolwiek inny sposób odrzucone, nie mają zastosowania. Przyjmując wyroby Kupujący rezygnuje z zastosowania swoich własnych warunków nawet jeżeli wskazują one na wyłączność. Umowy lub gwarancje ustne dla swej  ważności   wymagają potwierdzenia na piśmie. Kupujący składając zmówienie oświadcza jednocześnie, iż zna i akceptuje „OWS" Gambit, spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.
 

2. Przedmiot dostawy

2.1 Przedmiotem dostaw dla Kupującego są wyroby bądź usługi określone w ofercie produkcyjno - handlowej Sprzedającego (wyrób standardowy), bądź wyprodukowane na bazie uzgodnień Sprzedającego z Kupującym (wyrób specjalny).

2.2  Sprzedający nie musi sprawdzać żadnych informacji ani specyfikacji technicznych otrzymanych od Kupującego, stanowiących podstawę produkcji i/lub dostawy wyrobów. Sprzedający ma prawo do opierania produkcji i dostawy wyrobów na zaleceniach technicznych, opisach lub charakterystykach produktów dostarczonych przez Kupującego. Postępowanie zgodnie z powyższym nie będzie stanowiło naruszenia żadnego z  obowiązków Sprzedającego

2.3 Jakość i wartość użytkowania wyrobów określona jest parametrami technologicznymi wynikającymi  z obowiązujących norm i warunków technicznych a także zgodnie z ustaleniami odnośnie wyrobów specjalnych.

3. Dostawa

3.1 Dostawa realizowana jest według warunków określonych w zamówieniu Kupującego zgodnych z poprzedzoną zamówienie ofertą Sprzedającego. O przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedający informuje Kupującego stosownym potwierdzeniem (wysłanym faxem lub pocztą elektroniczną). Jeśli w ciągu 48 godzin od momentu przesłania potwierdzenia Kupujący nie wnosi pisemnie zastrzeżeń, zamówienie uznaje się jako wiążące. Zmiana ilości zamawianych wyrobów może nastąpić w formie uzgodnień pisemnych za zgodą obu stron.

3.2 W przypadku gdy Kupujący chce wycofać zamówienie na wyroby, które zostało pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego przed złożeniem pisemnej rezygnacji, Sprzedający może wyrazić zgodę na zmianę zamówienia. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do pokrycia: min. 50% wartości zamówienia w przypadku wyrobów specjalnych, min. 30% wartości zamówienia w przypadku wyrobów standardowych, w przypadku rezygnacji Kupującego z odbioru wyprodukowanych wyrobów zgodnie z zamówieniem Kupujący jest zobowiązany do pokrycia 100% wartości zamówienia.

3.3 Do czasu dostawy zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych skutkujących podwyższeniem lub utrzymaniem wartości produktów z oferty Sprzedającego , nieograniczając ich funkcjonalności.

3.4 O ile nie zostało to wyraźnie ustalone Sprzedający może określić parametry techniczne lub środki dostawy w granicach zwyczajowej tolerancji obowiązującej w handlu.

3.5 Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą wysyłki, również w przypadku dostawy DDU / DDP. Zakupiony towar zostanie ubezpieczony jedynie na pisemną prośbę klienta, na jego koszt i w zakresie wskazanym przez klienta.
3.6 Sprzedający, o ile nie otrzyma odmiennych wskazówek na piśmie, może wybrać trasę, środek transportu i sposób pakowania według uznania.

4. Terminy realizacji.

4.1 Terminy realizacji zamówień ustalone są w oparciu o termin złożenia zamówienia oraz o zaliczenie danego wyrobu do standardowego lub wykonanego na podstawie specyfikacji Kupującego.

4.2 Zamówienia na wyroby realizowane są w terminach określonych w potwierdzeniu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń na które Sprzedający nie ma wpływu data dostawy może zostać przesunięta, Kupujący w takiej sytuacji nie ma prawa do odszkodowania.

4.3 W przypadku wyrobów specjalnych lub ilości nie pokrywających wymaganego minimum produkcyjnego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji.

4.4 Sprzedający może realizować  częściowe dostawy. Dopuszcza się zmiany w zamówionych ilościach do +/- 10%. Cena w takiej sytuacji będzie dostosowana do zmienionej wielkości dostawy.
4.5 Jeżeli okres dostawy zostanie przekroczony o ponad dwa miesiące Kupujący może wycofać się z umowy,  w takiej sytuacji wyklucza się wszelkie roszczenia. W tym celu jednakże  Kupujący musi uprzednio wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy odroczony termin dostawy.

5. Ceny.

5.1 W dostawach obowiązuje cena wyrobu z dnia realizacji zamówienia. W przypadku dostaw opartych na umowach, zmiana cen następuje w trybie przewidzianym umową.

5.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen gwarantowanych w sytuacji nagłej i nieprzewidzianej podwyżki cen czynników mających znaczący wpływ na poziom kosztów działalności Sprzedającego.

5.3 Ceny towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego wskazane w ofertach i cennikach nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) i zostaną zwiększone o obowiązującą stawkę tego podatku. Ceny są ustalone generalnie na bazie formuły „ex works" i nie obejmują opakowania

6. Warunki płatności / Prawo własności.

6.1 Kupujący zobowiązany jest do terminowego uregulowania płatności zgodnie z terminem wynikającym z faktury handlowej. Złożenie reklamacji nie uprawnia kupującego do wstrzymania zapłaty lub dokonywania potrąceń. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

6.2 Sprzedający nie jest zobowiązany przyjmować płatności w formie weksla lub czeku. Jednakże jeżeli taka forma płatności zostanie zaakceptowana to wszelkie opłaty związane z obsługą weksli i czeków ponosi Kupujący.

6.3 Wszelkie płatności będą zaliczane na poczet najstarszych długów, bez względu na odmienne postanowienia po stronie Kupującego. Częściowe dostawy i wykonania mogą być fakturowane oddzielnie.
6.4 Wystawienie faktury na mocy potwierdzonego zamówienia Kupującemu bez jego podpisu stanowi podstawę do dochodzenia należności z tytułu transakcji kupna-sprzedaży wyrobów.

6.5 W przypadku nieterminowego regulowania należności, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzega się możliwość roszczenia dalszego odszkodowania za zwłokę w płatnościach

6.6 Dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego do czasu uregulowania całości wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków biznesowych, włączając wszystkie roszczenia dodatkowe (w przypadku płatności wekslem lub czekiem do czasu ich zrealizowania).Kupujący może wymieszać wyroby Sprzedającego z zastrzeżeniem prawa własności z wyrobami stron trzecich zgodnie ze zwyczajowymi procedurami biznesowymi, w takim przypadku Sprzedający nabywa prawa współwłasności. Wyłącza się stosowanie art. 193 § 2 kodeksu cywilnego W przypadku gdy Kupujący przenosi prawo własności do wymieszanego lub nowo wyprodukowanego towaru to zgodnie z  prawem współwłasności na Sprzedającego zostaje scedowane prawo do dochodzenia należności od strony trzeciej  proporcjonalnie do wartości współwłasności. Kupujący może przenieść prawo własności do nowo wyprodukowanych wyrobów w ramach zwyczajowych procedur biznesowych.
6.7 Zgodnie z zastrzeżonym prawem własności Kupujący nie może zastawić towarów ani zabezpieczyć na nich długu. Zgodnie z zastrzeżonym prawem własności Kupujący musi  poinformować Sprzedającego o zajęciu towarów przez strony trzecie niezwłocznie. Jeżeli Kupujący zalega z należną płatnością Sprzedającemu przysługuje  prawo   do odebrania towaru na podstawie zastrzeżenia własności i wejścia na teren klienta w tymże celu.

6.8 W przypadku nieterminowej zapłaty lub zaległości w opłatach za wcześniejsze dostawy , Sprzedający może zażądać zwrotu podanych wyrobów w postaci pierwotnej lub przetworzonej.

6.9 Realizacja dalszych zamówień może być wstrzymana do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań lub dokonania przedpłaty na zamawiany wyrób. Wstrzymanie dostaw z powodu opóźnienia w płatnościach Kupującego pozbawia go prawa do odszkodowania.

6.10 Niedotrzymanie warunków i terminów płatności lub ujawnienie po fakcie zawarcia umowy sprzedaży (złożenia zlecenia) zdarzeń, okoliczności, które mogą mieć wpływ na zdolność kredytową lub płatniczą Kupującego (np. układ, likwidacja, postępowanie naprawcze) powoduje automatyczną wymagalność wszystkich faktur, bez względu na okoliczności czy przyjęte do realizacji czeki lub weksle, które posiadają odroczony termin płatności. Fakty takie upoważniają Sprzedającego, w szczególności do natychmiastowej zmiany warunków płatności dla dalszych nowych dostaw lub po okresie karencji - 1 miesiąca - do odstąpienia od uzgodnionych umów (kontraktów) lub po dokonaniu zwrotnego przyjęcia do domagania się należnego odszkodowania. Kupujący w takiej sytuacji traci prawo do odszkodowania.

7. Reklamacje/odpowiedzialność.

7.1 Jakość sprzedawanych wyrobów gotowych jest zgodna z Warunkami Technicznymi (WT) Sprzedającego oraz jest zgodna z systemami zarządzania jakością funkcjonującymi u Sprzedającego

7.2 Gwarancję jakości wyrobów dostarczonych przez Sprzedającego określają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub szczegółowe ustalenia dotyczące wyrobów specjalnych. Sprzedający wyłącza postanowienia dotyczące rękojmi.

7.3 Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia uwag w następujących terminach;

A/ w zakresie uwag dotyczących transportu i stanu dostaw w momencie dostawy -z obowiązkowym wpisem niezgodności do dokumentu przewozowego,

B/ w zakresie uwag jakościowych - w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia wady towaru.

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminach opisanych w pkt. 8 „AiB" Kupujący traci  prawo do zgłaszania roszczeń .

7.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowości powstałych w procesie produkcji u Kupującego, bądź jego dalszych odbiorców w wyniku nieodpowiedniego (samodzielnego) dobrania materiałów przez Kupującego. (i za dalsze przetwarzanie wyrobów bez jego wiedzy)

7.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia.

7.6 Konkretne użycie przedmiotu umowy uznaje się za dopuszczone jedynie jeżeli zostało ono uwzględnione w wyraźnej pisemnej umowie zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
W przypadku braku takiej umowy Sprzedający  gwarantuje, iż sprzedane produkty nadają się do normalnego użytku i charakteryzują się jakością typową dla tego rodzaju materiału, której klient może się spodziewać mając na  względzie rodzaj przedmiotu.

7.7 Pewne właściwości uznaje się za zagwarantowane jedynie, jeżeli gwarancja ta została wydana na piśmie. Każde odniesienie do standardów technicznych będzie zawierało jedynie pewną charakterystykę usługi i towaru i nie będzie stanowiło umowy dotyczącej przydatności towaru wykraczającej poza zwykłe możliwości materiału określone w umowie. W przypadku wyprodukowania wyrobów przy użyciu narzędzi (form) dostarczonych przez Kupującego, Sprzedający nie udziela gwarancji na te wyroby

7.8 W przypadku uzasadnionych reklamacji dotyczących wad lub innego zażalenia dotyczącego naruszenia obowiązków Sprzedającego, Sprzedający jest zobowiązany do usunięcia wady lub naruszenia. Kupującemu przysługuje prawo do unieważnienia lub wycofania się z umowy lub otrzymania odszkodowania zamiast wykonania, dopiero po dwóch nieudanych próbach naprawienia szkody przez Sprzedającego.
7.9 Wszystkie prawa i roszczenia po stronie klienta związane ze szkodami materialnymi ulegają przedawnieniu po upływie roku od dostawy.

7.10 Wyłącza się wszelkie roszczenia o odszkodowanie w przypadku gdy zakupiony wyrób  został odsprzedany przez Kupującego  osobie fizycznej. 

7.11 Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za szkody rzeczywiście poniesione (damnum emergens) jednak nie wyższej niż wartość sprzedaży dla Kupującego, Sprzedający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans).

8.Factoring/cesja

Kupujący może przekazać na rzecz innego podmiotu swoje zobowiązania względem Sprzedającego jedynie po poinformowaniu Sprzedającego i otrzymaniu jego zgody. Sprzedającemu przysługuje  prawo do scedowania roszczeń względem Kupującego na rzecz innych podmiotów.
9. Prawa własności przemysłowej

Sprzedający zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie i pozostałe prawa własności przemysłowej do wykonanych wyrobów jak i całej dokumentacji. W przypadkach gdy Sprzedający bazuje na rysunkach i/lub częściach dostarczonych przez Kupującego, Kupujący musi zagwarantować, iż nie będzie to naruszało żadnych praw własności przemysłowej stron trzecich. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o istniejących prawach własności przemysłowej oraz innych znanych mu prawach. Kupujący zwolni Sprzedającego od odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przez strony trzecie i wynagrodzi Sprzedającemu poniesione szkody.
10. Rozstrzyganie sporów.

10.1 Wszelkie spory wynikłe z tytułu umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

10.2 W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień niniejszych OWS Gambit ich miejsce zajmują właściwe przepisy prawa a pozostałe postanowienia zachowują ważność

10.3  Sprzedający nie ma obowiązku informowania o zmianach treści OWS. Aktualne warunki OWS wydawane będą na każde żądanie Kupującego oraz znajdują się na stronie www.gambitgl.pl 

10.4 W razie rozbieżności co do treści umowy lub OWS Gambit przy interpretacji przyjmowana jest wersja polska   i obowiązujące regulacje polskiego prawodawstwa, konwencja wiedeńska zostaje wyłączona. Wszelkie tłumaczenia nie mają mocy obowiązującej i zostały sporządzone dla celów informacyjnych

10.5 Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań związanych z dostawami wyrobów jest Lubawka

10.6 Kupujący towary lub usługi  oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Sprzedającego  o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku  doręczenie pisma pod dotychczasowy adres będzie miało skutek prawny.