KOMPENSATOR GUMOWY (RUBBER EXPANSION)

Gambit Lubawka Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020         
Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”          

Tytuł projektu:
„Opracowanie innowacyjnego kompensatora gumowego w klasie ciśnieniowej 25 bar”

Wartość całkowita projektu:
438 610,00 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100)

Wartość kosztów kwalifikowalnych:
357 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Dofinansowanie projektu:
249 900, 00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Procent dofinansowania:
70 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych

Okres realizacji projektu
01/02/2017 do 30/06/2018