Płyty Uszczelkarskie

Bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla założonych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 proces kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).
Płyty GAMBIT AF są płytami, których parametry techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie pozwalają na użycie płyt GAMBIT AF, proponujemy płyty na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Wyroby te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.
Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń, a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT
Dobierając dla danego węzła uszczelniającego materiał na uszczelkę, należy uwzględnić wiele elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, rodzaj uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, drgania mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Przywołane w niniejszym katalogu dane oraz wykresy T-p pozwalają dobrać płytę uszczelkarską, która najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie oznacza to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w parametrach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.
 

Aby jednak uszczelnienie mogło długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w tym przypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nieprzekraczających naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. W praktyce jednak w wielu miejscach w warunkach montażu używanie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym przypadku zalecamy wywarcie takiego zacisku między kołnierzami, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej pierwotnej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując jednocześnie uszkodzenia struktury uszczelki. W tym samym celu zaleca się stosowanie na całym złączu jednakowych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.
Materiał, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on prawidłowo i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.
Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo-kauczukowych twardnieją w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują sprężystość wystarczającą do skompensowania ruchów cieplnych kołnierzy w zalecanych w niniejszym katalogu zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia, zwłaszcza w przypadku węzłów poddanych cyklom cieplnym.
Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo-kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby zapobiec temu zjawisku, niezbędne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami. Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek. Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem). Saterunek ten musi być tak wykonany, by zabezpieczył materiał kompozytowy przed dostępem czynnika, a jednocześnie umożliwił całości reagowanie na ruchy cieplne i drgania złącza kołnierzowego. Saterunek spełnia wówczas kilka funkcji: wzmacnia uszczelkę mechanicznie, zabezpiecza przed dyfuzją medium uszczelnianego na wskroś poprzez materiał uszczelki oraz przede wszystkim zabezpiecza materiał kompozytowy uszczelki przed negatywnym wpływem chemicznym medium uszczelnianego oraz otoczenia.
Prawidłowo skonstruowane złącze kołnierzowe z odpowiednio dobraną uszczelką zamontowaną we właściwy sposób może zachowywać szczelność przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz zdemontowanych uszczelek.

 

 

Tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT
Lp. Medium chemiczne GAMBIT AF-1000 GAMBIT AF-400 GAMBIT AF-200G GAMBIT AF-OIL GAMBIT AF-300 GAMBIT AF-U GAMBIT AF-200 UNIVERSAL GABMIT AF-CD GAMBIT AF-202 GAMBIT AF-153 GAMBIT SOFT GAMBIT AF-CHEMACID PARO - GAMBIT
1. Aceton
2. Alkohol etylowy
3. Alkohol metylowy
4. Amoniak
5. Anilina
6. Benzen
7. Benzyna
8. Chlor (mokry)
9. Chlor (suchy)
10. Chloroform
11. Cykloheksanon
12. Etan
13. Fenol  
14. Freon 11 i 12
15. Freon 22  
16. Glokol etylowy
17. Kwas azotowy 20%
18. Kwas azotowy 40%
19. Kwas fosforowy  
20. Kwas mrówkowy
21. Kwas octowy
22. Kwas siarkowy 20%
23. Kwas siarkowy dymiący
24. Kwas siarkowy 65%
25. Kwas solny 20%  
26. Kwas solny 36%
27. Mydło
28. Nadmanganian potasu
29. Nafta
30. Octan etylowy
31. Olej hydr. (mineralny)
32. Olej hydr. (estry fosf.)
33. Olej silnikowy
34. Powietrze
35. Trójchloroetylen
36. Woda
37. Woda morska
38. Wodorotlenek amonu
39. Wodorotlenek potasu
40. Wodorotlenek sodu
41. Wodorotlenek wapnia

- płyta zalecana        - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji    - nie stosować

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

NEWSLETTER

Zostaw numer, oddzwonimy.

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy.

Twój numer nie będzie nigdzie przekazywany.
Tylko oddzwonimy.