ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/232

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/232

W związku z zamiarem realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego kompensatora gumowego w klasie ciśnionej 25 bar” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” firma Gambit Lubawka sp. z o.o. (dalej Zamawiający) zwraca się  z zapytaniem ofertowym o wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, w pkt. I.

Zamawiający zaznacza, że w świetle zasad Konkursu do Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” wykonawcą usługi może być jedynie jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki rozumiana jako:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371),
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polska Akademia Umiejętności,
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Wykonawca usługi musi posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz musi mieć przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania nowego produktu - kompensatora gumowego
w klasie ciśnieniowej 25 bar.

Szczegóły przedmiotu opracowania:
- kompensator gumowy,
- zakres średnic od 25 mm do 300 mm,
- ciśnienie robocze 25 bar,
- temperatura robocza do 40 stopni Celsjusza,
- dopuszczalne rodzaje kauczuku do opracowania mieszanki gumowej : NBR oraz EPDM,
- wykorzystanie odpadów produkcyjnych gumy w kompozycji mieszanki gumowej na poziomie min. 5% całości składników mieszanki.

Oczekiwany przez Wnioskodawcę zakres usługi musi objąć co najmniej następujące elementy:
- analiza stanu techniki oraz obowiązujących wymagań normatywnych i branżowych dotyczących przedmiotu opracowania tj. nowego kompensatora,
- uwzględnienie w trakcie realizacji usługi oczekiwań końcowych odbiorców, współpracujących
w opracowaniu nowego kompensatora i wskazanych przez Zamawiającego,
-  dobór i opracowanie mieszanek gumy wykorzystywanych do wykonania nowego kompensatora,
- opracowanie projektu i modelu  kompensatora, symulacje wytrzymałościowe w oparciu o Metodę Elementów Skończonych (MES),
- opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej prototypu nowego kompensatora, wytyczne technologiczne dla potrzeb wykonania prototypów kompensatora.
-badania laboratoryjne prototypowej partii kompensatorów w zakresie zgodnym z obowiązującymi normami oraz oczekiwaniami Zamawiającego oraz końcowych odbiorców,
-opracowanie końcowej dokumentacji technicznej produktu oraz wytycznych technologicznych, uwzględniających możliwości Zamawiającego,
- wskazanie zapotrzebowania na materiały niezbędne do opracowania nowej mieszanki gumy oraz do wykonania prototypów kompensatora poddawanych testom (będzie to koszt ponoszony przez Zamawiającego),
-raport zbiorczy z przeprowadzonych badań.
-zaświadczenie wystawione przez Wykonawcę, iż opracowany nowy produkt spełnia wszelkie wymogi normatywne i może zostać dopuszczony do pracy przy ciśnieniu 25 bar.
Wnioskodawca określa maksymalny czas na realizację usługi na okres 18 miesięcy, począwszy od
1 stycznia 2017 r.

II. Zawartość oferty

Kompletna oferta (brak możliwość składania ofert cząstkowych) powinna zawierać:
a) dane oferenta (nazwa, adres),
b) oświadczenie o posiadaniu wymaganej kategorii naukowej (minimum B),
c) zakres oferowanej usługi, zgodny ze specyfikacją przygotowaną przez Zamawiającego,
d) cenę netto i brutto usługi opracowania nowego produktu,
e) czas realizacji usługi w zgodzie z przedstawionym w pkt. 1 oczekiwanym terminem realizacji,
f) okres ważności oferty (min. 6 miesięcy).

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz ofertowy, który powinien zostać wypełniony przez oferentów.

Oferty niezgodne z niniejszym zapytaniem nie będą podlegać ocenie. Oferta musi być kompletna, nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych lub wariantowych. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.

Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

III. Terminy  oraz sposób składania oferty

Oferty na wykonanie usługi opracowania nowego produktu należy przekazywać Wnioskodawcy
w terminie 7 dni od dnia upublicznienia przedmiotowego zapytania tj. do 26 lipca 2016, do godziny 24:00.

Oferty można złożyć osobiście, drogą pocztową (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego) lub pocztą elektroniczną na adres pawel.schulz@gambitgl.pl. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie ofert oraz podanie informacji o wyłonionym wykonawcy zostanie dokonane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od końcowej daty przesyłania ofert. Informacja zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego.

IV. Kryteria oceny.

Jedynym kryterium oceny nadesłanych ofert będzie cena wykonania usługi (100%). Wybrane zostaną oferty z najniższą ceną.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający podpisze umowę na realizację usługi. Umowa zostanie jednak podpisana nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego oficjalnej informacji o przyznaniu dofinansowania przez PARP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą w każdym czasie.

 

V. Osoba do kontaktu.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z postępowaniem ofertowym, jak również dodatkowe szczegóły związane z przedmiotem zamówienia udzielane są wyłącznie przez Głównego Technologia, Pana Pawła Schulza, tel. 75 7449640, e-mail pawel.schulz@gambitgl.pl.

VI. Dodatkowe zastrzeżenia.

Zamawiający nie jest zobowiązany w ramach niniejszego postępowania do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Dz.U.2013.907 j.t), w związku
z powyższym realizuje zamówienie w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Ponieważ Zamawiający dopiero ubiega się o dofinansowanie do projektu, z wyłonionym oferentem zawarta zostanie umowa warunkowa, której wejście w życie uzależnione będzie od przyznania dotacji do projektu, chyba że strony postanowią inaczej.

VII. Wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
                                                                                                    

                                                                                           Z poważaniem,

                                                                                           Zarząd Gambit Lubawka Sp. z o.o.

Zapytanie Ofertowe Gambit Lubawka Sp. z o.o.

Formularz Ofertowy Gambit Lubawka Sp z o.o.

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

NEWSLETTER

Zostaw numer, oddzwonimy.

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy.

Twój numer nie będzie nigdzie przekazywany.
Tylko oddzwonimy.