PYTANIA I ODPOWIEDZI / QUESTIONS & ANSWERS

 

Answers to questions about the request for quotation No. ZP / 2016/10/1
the purchase, delivery and assembly of calender for forming the gasket sheets
/
Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr ZP/2016/10/1
na zakup, dostawę i montaż kalandra do formowania płyt uszczelkarskich

 

Question 1 of 31.10.2016
Now, we would like to request clarification on some of the points in Attachment 4 to the Request of Quotation ZP/2016/10/1. Point 1.2 of Description/Technical Data states that the setting of the cooling roll in a relation to the heating roll shall be an angle of 30 degrees ±5° from the horizontal position. At this moment it is understood that rolls at a 30 degree angle from each other would not create required clearance through which the material can pass. Our specialists would like to request a schematic of how the material shall pass through the rolls in such configuration. This would help greatly in the understanding of the overall configuration of the station and would also help to avoid further misunderstandings.

Pytanie 1 z dnia 31.10.2016
Na chwile obecną chcielibyśmy otrzymać wyjaśnienie do kilku punktów podanych w załączniku 4 zapytania ofertowego ZP/2016/10/1. W punkcie 1.2 podano, że wał chłodzący względem wału grzewczego jest nachylony pod kątem 30 stopni ±5 stopni do płaszczyzny poziomej. W tym momencie nie jest to zrozumiałe ponieważ usytuowanie wałów względem siebie pod kątem 30 stopni nie utworzy szczeliny formującej przez, którą przechodzi formowany materiał. Nasz specjalista prosi o schemat obrazujący w jaki sposób materiał przechodzi przez szczelinę formującą, przy takiej konfiguracji wałów. To bardzo pomogłoby nam w rozumieniu w jaki sposób wały są względem siebie usytuowane i pozwoliłoby na uniknięcie dalszych niejasności.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Response 1 of 04.11.2016
In accordance to the specification available in attachment No. 4 of the quotation ZP/2016/10/1, pressure drum (cooling drum) should be shifted in the toward direction to the operator. This configurations causes that the contact line of the two drums is inclined to the horizontal plane (floor) with an angle 30 deg ±5 deg. This means that the drums will not be twisted.

Purchaser explained that hasn't got the scheme which bidder requires, because of that scheme is a part of the technical documentation of the concrete machine/model provided by contractor.

Odpowiedz 1 z dnia 04.11.2016
Zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia podaną w załączniku 4 do zapytania ofertowego nr ZP/2016/10/1, wał dociskowy (chłodzący) kalandra powinien być przesunięty w stronę operatora. Taka konfiguracja położenia wału dociskowego względem wału roboczego powinna powodować, że linia styku obydwu wałów jest pochylona od płaszczyzny poziomej (podłogi) o kąt 30 stopni ±5 stopni. To oznacza że wały nie będą zwichrowane.

Zamawiający wyjaśnia iż nie dysponuje schematem o którym pisze oferent, ze względu na to, iż stanowi on element dokumentacji technicznej konkretnego urządzenia i modelu i które będzie dostarczone przez wybranego wykonawcę.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Question 2 of 31.10.2016
We’d be grateful if you could also elaborate on the way the calander drives shall be mounted. Point 1.11 of Description/Technical Data only states that the engines shall be positioned on the right side of the calander, with no mention of the material from which the mounts for the drives shall be manufactured or other requirements on the way the drives shall be mounted.

Pytanie 2 z dnia 31.10.2016
Bylibyśmy wdzięczni jeżeli moglibyście opracować sposób montażu napędu do kalandra. W Punkcie 1.11 opisu technicznego podano jedynie, iż napęd powinien być usytuowany po prawej stronie kalandra, nie wspomniano nic o materiałach, z jakich napęd powinien być wykonany oraz innych wytycznych do sposobu montażu napędu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Response 2 of 04.11.2016
The detailed description of the order doesn’t consist information about the way of the drive’s mounting. Therefore isn’t there a special requirements. Moreover technical description doesn’t consist special requirements to the bill of material of the drive system. Purchaser didn’t specify this issue, therefore the bidder should offer adequate solution on its own. In the other hand the purchaser claimed that the device has to be complete and be ready to use by user without any additional purchases. All important min. parameters which should be provided are listed in the attachment 4 of the technical specification concluded in the quotation No . ZP/2016/10/1 .

Odpowiedz 2 z dnia 04.11.2016
Szczegółowy opis przedmiotu nie zawiera informacji o sposobie montażu napędu do kalandra w związku z powyższym nie ma konkretnych wymagań co do jego realizacji oraz wymagań odnośnie rodzaju materiałów z jakich napęd powinien być wykonany. Zamawiający nie dookreślił tej kwestii, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który powinien zaoferować rozwiązanie zgodne z dostarczanym urządzeniem. Zamawiający zastrzegł jedynie że „urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów”. Wszelkie niezbędne minimalne parametry, które muszą być zapewnione zostały wyszczególnione w załączniku nr 4 szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr ZP/2016/10/1.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Question 1  of 15.11.2016

What is the minimum and maximum working temperature of the cooling roll?

 

Pytanie 1 z dnia 15.11.2016

Jaka jest minimalna i  maksymalna temperatura pracy wału chłodzącego?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Response 1 of 16.11.2016

In accordance to the specification ZP/2016/10/1 the maximum and minimum temperature of the cooling roll in no specified. It is hard to determine suspected temperature of the cooling roll because of forming material has very high influence on  the rools’ temperature during production stage. In accordance to the specification ZP/2016/10/1 the temperature of the cooling roll should be uniform in along the roll with maximum deviation ± 1 C deg.

 

Odpowiedz 1 z dnia 16.11.2016

Zgodnie ze specyfikacją ZP/2016/10/1 maksymalna i minimalna temperatura wału chłodzącego nie jest sprecyzowana. Bardzo ciężko jest wyznaczyć przewidywaną temperaturę wału chłodzącego podczas formowania płyty, ponieważ rodzaj formowanego materiału ma bardzo duży wpływ na temperaturę wału podczas procesu produkcji. Zgodnie ze specyfikacją ZP/2016/10/1 temperatura wału chłodzącego powinna być równomierna  na całej długości wału z tolerancją ± 1 stopień Celsjusza.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Question 2 of 15.11.2016

What is the minimum and maximum working temperature of the heating roll?

 

Pytanie 2 z dnia 15.11.2016

Jaka jest minimalna i maksymalna temperatura pracy wału gorącego?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Response 2 of 16.11.2016

In accordance to the specification ZP/2016/10/1 the maximum temperature of the heating roll is 180 C deg. The minimum temperature of the heating roll is 150 oC deg.

 

Odpowiedz 2 z dnia 16.11.2016

Zgodnie ze specyfikacją ZP/2016/10/1 maksymalna temperatura wału grzewczego wynosi 180 stopni Celsjusza.  Minimalna temperatura wału grzewczego wynosi 150 stopni Celsjusza.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Question 3 of 15.11.2016

What is the friction ratio between rolls?

 

Pytanie 3 z dnia 15.11.2016

Jaki jest współczynnik frykcji pomiędzy wałami?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Response 3 of 16.11.2016

The friction ratio between rolls equals 1.0

 

Odpowiedz 3 z dnia 16.11.2016 

Współczynnik frykcji pomiędzy wałami wynosi 1.0

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Question 4 of 15.11.2016

What is the maximum opening between the rolls?

 

Pytanie 4 z dnia 15.11.2016

Jakie jest maksymalna szczelina pomiędzy wałami?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Response 4 of 16.11.2016

In accordance to the specification ZP/2016/10/1 the maximum gasket sheet is at least 6 mm so the maximum opening between the roll should be enough In order to provide easily disarming gasket sheet from the heating roll.

 

Odpowiedz 4 z dnia 16.11.2016

Zgodnie ze specyfikacja ZP/2016/10/1 maksymalna grubość płyt wynosi co najmniej 6 mm wiec maksymalne odchylenie wałów powinno być na tyle duże aby zapewnić swobodne zdjęcie płyty z wału grzewczego.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Question 5 of 15.11.2016

What is the minimum closing of the stock guides?

 

Pytanie 5 z dnia 15.11.2016

Jaka jest minimalna odległość materiału?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Response 5 of 16.11.2016

Regarding this question please give us more details

 

Odpowiedz 5 z dnia 16.11.2016

W odniesieniu do tego pytania prosimy o podanie więcej szczegółów.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Question 6 of 15.11.2016

What is the temperature of the cooling water available in your plant?

 

Pytanie 6 z dnia 15.11.2016

Jaka jest temperatura wody chłodzącej w waszej fabryce?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Response 6 of 16.11.2016

The temperature of the cooling water in our plant is 8 c deg.

 

Odpowiedz 6 z dnia 16.11.2016

Temperatura wody chłodzącej w naszej instalacji wodnego chłodzenia wynosi 8 0C.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Question 7 of 15.11.2016

What is the available water flow?

 

Pytanie 7 z dnia 15.11.2016

Jaki jest przepływ wody chłodzącej?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Response 7 of 16.11.2016

The rate flow of the cooling water in our circuit is  2 m3/h

 

Odpowiedz 7 z dnia 16.11.2016

Przepływ wody chłodzącej w naszej instalacji wynosi 2 m3/h

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Question 8 of 15.11.2016

Do you think to install a cooling system to cooling water?

 

Pytanie 8  z dnia 15.11.2016

Czy myślą państwo o zainstalowaniu systemu chłodzenia dla wody chłodzącej?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Response 8 of 16.11.2016

As it was mentioned above in our plant is closed circuit of the cooling water and we are not going to install any additional cooling system.

 

Odpowiedz 8 z dnia 16.11.2016

Jak wspomniano powyżej w naszym zakładzie posiadamy system wody chłodzącej w obiegu zamkniętym i nie zamierzamy instalować żadnego dodatkowego obiegu chłodzenia.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Question 9 of 16.11.2016
The safety rule has to guarantee a maximum opening of 60 mm, as understood, this value is enough so I would like to ask you to confirm that this opening value is fine for you?

Pytanie 9 z dnia 16.11.2016
Zasada bezpieczeństwa musi zagwarantować maksymalne rozwarcie wałów na odległość 60 mm, wiec należy rozumieć że ta wartość jest wystarczająca, proszę o potwierdzenie czy taka wartość odchylenia maksymalnego jest dla was do przyjęcia?

 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

 

Response 9 of 17.11.2016
Yes this value is sufficient for us.

Odpowiedz 9 z 17.11.2016
Tak ta wartość jest dla nas wystarczająca.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Question 10 of 16.11.2016
The maximum width of the product is 1.550 mm, what is the minimum width of the product?

Pytanie 10 of 16.11.2016
Maksymalna szerokość produkowanej płyty wynosi 1550 mm, jaka jest minimalna szerokość produktu?

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Response 10 of 17.11.2016
In accordance with specification ZP/2016/10/1  the minimum distance between stock guide is not specified.

Odpowiedz 10 z dnia 17.11.206
Zgodnie ze specyfikacją ZP/2016/10/1  minimalne rozstawienie ograniczników szerokości nie jest sprecyzowane.

 

 

Gambit

ul.Wojska Polskiego 16,
58-420 Lubawka

+48 75 74 49 695
+48 75 74 49 696

sekretariat@gambitgl.pl

+48 75 74 49 690

 

NEWSLETTER

Zostaw numer, oddzwonimy.

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy.

Twój numer nie będzie nigdzie przekazywany.
Tylko oddzwonimy.